1 § Nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Petter ja Elisabet Hällströmin sukuseura ry ja kotipaikka Ilmajoen kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

2 § Tarkoitus 
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Petter ja Elisabet Hällströmin suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä, edistää sivistyksellistä vuorovaikutusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä kunnioittaa menneiden sukupolvien työtä.

3 § Toimintamuodot 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan
– järjestää sukukokouksia, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,
– selvittää suvun vaiheita,
– tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa,
– kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta ja muuta aineistoa,
– harjoittaa seuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa,
– luetteloi suvun jäsenet, nekin, jotka eivät ole liittyneet sukuseuraan.
Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi periä jäsenmaksuja ja ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä, osakkeita ja muuta omaisuutta.

4 § Jäsenet 
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka polveutuu Petter ja Elisabet Hällströmistä tai joka on avio- tai avoliiton kautta tähän sukuun liittynyt sekä suvun jäsenen adoptiolapsi, tämän puoliso ja jälkeläinen.
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu sellainen henkilö, joka hyväksyy seuran yleishyödyllisen tarkoituksen.
Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa maksuvuonna voimassa olevan varsinaisen jäsenen jäsenmaksun 20-kertaisena.
Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti seuran tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja ovat vapaita jäsenmaksuista. Seuralla voi samanaikaisesti olla elossa yksi kunniapuheenjohtaja.
Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan sukuseuran kokouksessa.
Varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää sukuseuran varsinainen sukukokous. Jäsenet, jotka eivät ennen tilikauden alkua ole täyttäneet kahdeksaatoista vuotta, ovat vapaita jäsenmaksusta. Heillä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai maksukyvyn huomattavan heikentymisen perusteella.
Jäsenen erottamisesta päättää sukuseuran hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen sukuseuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.
Sukuseuran jäsen, joka ei ole vapaa velvollisuudesta suorittaa vuotuinen jäsenmaksu, katsotaan eronneeksi sukuseurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta viimeksi päättyneeltä kolmivuotiskaudelta.
Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.
Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

5 § Hallitus
Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa. Hallituksen, jota kutsutaan sukuneuvostoksi, toimikausi on kahden varsinaisen sukukokouksen välinen aika kolme vuotta.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran puheenjohtajaksi ja joka valitaan sukukokouksessa sekä vähintään 5 ja enintään 15 muuta jäsentä. Hallitusta valittaessa tulee pyrkiä suvun eri haarautumien mukanaoloon hallituksessa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, taloudenhoitajan, arkistonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Samalle henkilölle voidaan uskoa useampikin toimi.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota enemmistö kokouksessa kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.
Hallitus voi keskuudestaan asettaa avukseen valiokuntia hoitamaan määrättyjä asioita sekä 3 – 5 jäsenisen työvaliokunnan hoitamaan juoksevia asioita hallituksen ohjeiden mukaan.
Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

6 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen 
Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Hallitus voi oikeuttaa seuran toimihenkilön kirjoittamaan seuran nimen yksin.

7 § Tilit 
Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.
Hallituksen tulee esittää kunkin kalenterivuoden tilit toimintakauden päättymisen jälkeisen sukukokouksen hyväksyttäväksi.

8 § Sukuseuran kokousten koollekutsuminen 
Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on joko postitettava jokaiselle jäsenelle tai julkaistava sanomalehdessä. Postittamisen tai julkaisemisen on tapahduttava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

9 § Sukuseuran kokoukset 
Seuran varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämässä paikassa ja määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana.
Seuran ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.
Seuran sukukokouksessa on jokaisella kunniajäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, ainaisjäsenellä, jäsenmaksusta hallituksen päätöksellä vapautetulla varsinaisella jäsenellä ja edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Äänestys on avoin, ellei ole päätetty käyttää suljettua äänestystä.
Seuran päätökseksi tulee, 11 §:ssä ja 12 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä lukuun ottamatta, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

10 § Varsinainen sukukokous 
Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus, jonka suorittaa sukuseuran puheenjohtaja;
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa;
5. valitaan vaalitoimikuntaan 3 jäsentä tekemään esitys seuraavan toimikauden puheenjohtajasta ja hallituksen jäsenten lukumäärästä ja jäsenistä;
6. vahvistetaan kokouksen esityslista kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi;
7. vahvistetaan sukuneuvoston esitys menettelytapajärjestykseksi eli työjärjestykseksi;
8. esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta;
9. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
10. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi varsinaisten sukukokousten väliseksi kolmivuotiskaudeksi, määrätään jäsenmaksut seuraaviksi kolmeksi kalenterivuodeksi ja keräystapa, vahvistetaan talousarvio kolmen seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle;
11. päätetään sukuneuvoston lukumäärä 5 – 15;
12. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 5 – 15 muuta jäsentä;
13. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa;
14. muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Sääntöjen muuttaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tullakseen voimaan tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai sukuseuran purkamista koskevan asian esillä olosta.

12 § Seuran purkaminen 
Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat seuran tarkoituksen edistämiseen. Arkistot luovutetaan Kansallisarkistolle, Vaasan maakunta-arkistolle tai vastaavalle sekä myymättömät sukukirjat ja muut tuotteet Ilmajoki-seuralle tai sitä vastaavalle rekisteröidylle järjestölle.

13 § Muu päätöksenteko 
Muussa päätöksenteossa noudatetaan niitä yhdistyslain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia yhdistyksiä.

Päivitetty 10.11.2008